Miljöpolicy för Qlean Scandinavia AB

Qlean Scandinavia AB bedriver en verksamhet som helt och hållet kretsar till ett miljötänk. Företaget tillämpar en miljöpolicy där varje åtgärd skall vara ett delmål på vägen mot det långsiktiga målet som är certifiering enligt FR 2000.

Idag arbetar vi med följande dokumentation:
1.    Miljöpolicy
2.    Miljöaspekter
3.    Lagar och andra krav
4.    Mål
5.    Handlingsplan
6.    Organisation och ansvar
7.    Utbildning, medvetenhet och kompetens
8.    Dokumentation
9.    Avvikelserapport

Inga kemikalier för rengöring används på företaget då all verksamhet är centrerat kring lösningar på rengöringsproblematik baserat enbart på ultrarent vatten. Kontinuerligt utvecklingsarbete sker för att ytterligare minska vattenförbrukningen bl a genom recirkulation av sköljvattnet. Förutom avsaknad av kemikalier, är användandet av enbart kallt vatten en stor miljöfördel för våra kunder.

Vi har tagit ett beslut att samtliga högtrycksaggregat som köps in from 2013 ska vara eldrivna istället för bensin –eller dieseldrivna. Detta dels för att föra företaget ytterligare framåt i sitt miljötänk, men även för att förbättra arbetsmiljö samt miljö för dem som bor/arbetar i objekten vi rengör.

Qlean Scandinavia AB för ständigt diskussioner med sina leverantörer om nya och bättre produkter för en ännu mindre miljöpåverkan, inte bara gällande utförande utan även i produktionsledet. Vi arbetar idag endast med ur miljösynpunkt godkända material och för en konstruktiv miljödialog med såväl personal, kunder samt leverantörer. Qlean Scandinavia AB väljer enbart leverantörer som delar vår miljösyn.

Medarbetarna inom Qlean Scandinavia AB och eventuella samarbetspartners är väl medvetna om företagets miljöpolicy och aktivt delta i företagets strävan att hålla en hög miljöprofil. Ledningen skall vara lyhörda för den egna organisationen, marknaden, leverantörer och kunder, samt tillvarata idéer och förslag till utveckling och förändring och genom utbildning se till att personalens kompetens alltid är den högsta möjliga.
 
Vi tillämpar klara och enkla rutiner för hantering av avfall och källsorterar så att inga farliga ämnen hamnar bland vanligt avfall. Alla våra tomemballage tas om hand och i den mån vi producerar farligt avfall så sänds det för destruktion.

Qlean Scandinavia AB

Petra Hammarstedt, VD