Kvalitetspolicy för Qlean Scandinavia AB

 

Syfte    
Att uttrycka Qlean Scandinavia ABs engagemang och inriktning gällande kvalitetssäkring. Företaget tillämpar en kvalitetspolicy där varje åtgärd skall vara ett delmål på vägen mot det långsiktiga målet som är certifiering enligt FR 2000.

Omfattning
Gäller samtliga anställda och eventuella samarbetspartners till Qlean Scandinavia AB.

Ansvar
Företagets VD är ytterst ansvarig för denna Kvalitetspolicy.

Kvalitetspolicy
Verksamheten bygger på kvalitetssäkring och kostnadseffektivitet. Att producera och leverera produkter och tjänster till högsta möjliga kvalitet, till för kunden bästa möjliga pris. Att genom givna rutiner se till att kvalitetspolicyn följs samt att ständigt utarbeta nya kreativa lösningar för att ge kunderna mer kvalitet för pengarna. En kontinuerlig dialog förs med våra kunder där vi tillsammans försöker finna idéer och lösningar som kan höja kvalitén och/eller innebära kostnadsbesparingar.

Ledningen skall vara lyhörda för den egna organisationen, marknaden, leverantörer och kunder samt tillvarata idéer och förslag till utveckling och förändring och genom utbildning se till att personalens kompetens alltid är den högsta möjliga.

Qlean Scandinavia ämnar hålla maskiner och utrustning i ett gott och ändamålsenligt skick, tillhandahålla motiverad och kunnig personal samt ha en hög tillgänglighet, så att kunden alltid blir nöjd med utförda insatser.

Samtliga objekt dokumenteras mha fotografering innan samt efter slutfört uppdrag. Detta tillsammans med besiktning av objektet med kunden samt uppföljning i form av dokumenterade egenkontroller är ett krav för att säkerställa kvaliteten på utförda uppdrag.

För att säkerställa högsta kvalitet har samtliga projekt som utförs i Qlean Scandinavias regi en projektpärm innehållande bla:
•    Projektbeskrivning/projektomfattning
•    Arbetsmiljöplan inkl riskanalys
•    Samtliga tillstånd från myndigheter
•    Bilder, kartor samt ritningar
•    Ansvarsbeskrivningar samt checklistor för packning av utrustning
•    Projektdagbok samt dagbok
•    Följesedlar, retursedlar på inhyrt material
•    Körjournal

Qlean Scandinavia AB

Petra Hammarstedt, VD