Arbetsmiljöpolicy

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för företaget. Målsättningen med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör, uppmuntra ledarskap som främjar säkerhet och hälsa. Företaget tillämpar en arbetsmiljöpolicy där varje åtgärd skall vara ett delmål på vägen mot det långsiktiga målet som är certifiering enligt FR 2000.

Vi utvärderar löpande företagets insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker i nära samarbete mellan ledning och medarbetare.

Lagstiftning och partsöverenskommelser är minimikrav. Det ligger i Qlean Scandinavia ABs intresse att upprätthålla högre standard än detta.

Qlean Scandinavia övertar ansvaret för arbetsmiljön på de projekt där företaget är totalentreprenör. Ansvarig på arbetsplatsen innehar BasU samt BasP.

Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa.
Varje medarbetare inom företaget ska därför ges förutsättningar att:
Känna till verksamhetens mål och vision
Förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
Påverka sin egen arbetssituation
Känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
Utveckla sin kompetens
Ta ansvar för sin egen hälsa

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljölagen föreskriver att arbetsgivaren skall bedriva ett systematiskt miljöarbete. Qlean Scandinavia är skyldigt att fortlöpande undersöka arbetsmiljöförhållanden och att göra en bedömning av eventuella risker för olycksfall samt fysisk eller psykisk ohälsa.

Om och när fall av ohälsa, olycksfall eller allvarliga tillbud i arbetet inträffar, skall orsakerna utredas. En skriftlig sammanställning av vad som inträffat skall årligen göras.


Qlean Scandinavias arbetsmiljöarbete
Vi inriktar oss framför allt på tre områden vad avser arbetsmiljöåtgärder, nämligen:
•    främjande/förebyggande – innan något hänt
•    rådgivande – då något är på väg att hända
•    behandlande – då något hänt

Främjande/förebyggande
Exempel på åtgärder:
•    medarbetarna ges kontinuerligt utbildning för att klara dagens och
morgondagens arbetsuppgifter
•    kontinuerlig utvärdering av arbetsmomenten för att upptäcka eventuella brister i säkerheten
•    kontinuerlig uppdatering av verktyg och maskiner för att kunna använda de säkraste och effektivaste verktygen på marknaden
•    successiv förbättring av det systematiska arbetsmiljöarbetet
•    information
•    företagspolicys för olika arbetsmiljöproblem

Rådgivning
Kan äga rum vid:
•    personalproblem
•    teknisk konsultation vid ombyggnader
•    ergonomisk utformning av arbetsredskap
•    avtals- och lagfrågor
•    kontakter med myndigheter inom arbetsmiljöområdet

Behandling
Exempel på åtgärder är:
•    rehabiliteringsutredningar, förslag till åtgärder och genomförande
•    analyser av arbetsmiljöproblem och förslag till lösningar av samtliga medarbetare
•    åtgärder med anledning av tillbud eller inträffade arbetsskador

Qlean Scandinavia AB

Petra Hammarstedt, VD