Alkohol- och drogpolicy för Qlean Scandinavia AB

Inledning
Det är förbjudet för all personal på Qlean Scandinavia AB att vara påverkad av alkohol eller droger under arbetstid.

Qlean Scandinavia AB ska verka för att alla anställda ska ha en god fysisk och psykisk arbetsmiljö. Bruk och påverkan av alkohol och droger på arbetsplatsen försämrar arbetsmiljö i stort och medför ökade risker för hälsa och olycksfall i arbetet.

Qlean Scandinavia AB ska verka för att anställda ska kunna bli fria från missbruk och stanna kvar i arbetet istället för att slås ut.

Representation och personalfester
För de flesta människor är alkohol något positivt som förknippas med fest och avkoppling. Tyvärr är det inte så för alla.
Om det anses lämpligt kan alkoholhaltiga drycker vara motiverade vid representation och personalfester. Den som ansvara för arrangemanget ska se till att bra alkoholfria alternativ finns lättillgängliga. Visa respekt för dem som av någon anledning avstår från alkohol! Skälen kan vara medicinska, ideologiska och andra.

Individuell hjälp
Alla som behöver hjälp att komma ur sitt missbruk av alkohol, narkotika, sömnmedel och ångestdämpande medel ska erbjudas individanpassad hjälp. En förutsättning är att den anställde väljer att gå in i och aktivt delta i behandling och rehabilitering. I annat fall riskerar han/hon att bli uppsagd från sin anställning. I hanteringen av dessa frågor ska största möjliga hänsyn tas till den anställdes integritet.
Det är vikigt att såväl chefer, arbetsledare som medarbetare att få kunskap om hur man kan medverka i rehabilitering när någon på arbetsplatsen missbrukar alkohol eller droger. Här tar man i första hand hjälp av personalansvarig på företaget.

Ansvar
Var och en av oss är skyldig att se till att denna policy bidrar till den goda arbetsmiljö som vi alla har rätt att kräva.

Petra Hammarstedt, VD